Vedtægter

 VEDTÆGTER FOR ALS NIMBUS KLUB

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Klubbens navn er Als Nimbus Klub 2004

Stk. 2 Klubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands hjemkommune

§ 2 FORMÅL

Stk. 1 Klubbens formål er:

kammeratligt samvær med udgangspunkt i interessen for den danske motorcykel NIMBUS

at fremme og styrke interessen for den danske motorcykel NIMBUS

Gennem arkiv og museums virksomhed at dokumentere og udbrede kendskabet til NIMBUS

§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver som ejer en Nimbus motorcykel, og dennes kone/samlever

Stk. 2 Som passiv medlem optages enhver der interesserer sig for Nimbus og dens historie

Stk.3 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, der forfalder senest 01/01. Restance over 1 måned kan medfører tab af medlemskab efter forudgående varsel, 30 dage.

Stk. 4 Bestyrelsen kan uden varsel ekskludere et medlem, såfremt klubbens interesser er blevet modarbejdet af vedkommende. Bestyrelsens beretning skal indeholde redegørelse for evt. eksklusion

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio februar og indkaldes skriftligt af formanden med mindst 3 ugers varsel

Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Godkendelse budget og fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Valg af revisor

Eventuelt

Stk. 4 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, passive medlemmer har ikke stemmeret.

§ 5 KLUBBENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1 Klubbens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen der består af 5 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der på ulige år vælges formand, og to bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. For at kunne blive valgt til bestyrelsen skal vedkomne have været aktivt medlem i mindst 2 år.

Stk. 2 Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. Udlæg og udgifter til klubbens arbejde godtgøres efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

§ 6 ØKONOMI

Stk. 1 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret

§ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændrings forslaget   fremgår af dagsorden.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft efter af den generalforsamling hvor de vedtages.

§ 8 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1 Klubben tegnes ud af til ved underskrift af formanden

Stk. 2 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse udover kontingent.